VOLEBNÍ PROGRAM

zlute-pozadi.jpg

 

 JSME SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI 

 

Volební program KDU-ČSL v Jihomoravském kraji pro období 2012-2016

 

PODPORA TŘÍGENERAČNÍ RODINY

Společně s obcemi a městy podpoříme bydlení pro mladé rodiny

 • prostřednictvím Region pasů a společného nákupu pomůžeme uspořit nejméně 15% nákladů na energie ve spolupráci:

              - se živnostníky a drobnými podnikateli Big Icons _02
              - s městy a obcemi
              - s neziskovými organizacemi
              - s občany Jihomoravského kraje a jejich domácnostmi  

 • prosadíme zavedení projektu "Do vlastního za nájem" výstavbou a regenerací bytů především pro mladě rodiny s dětmi
 • podpoříme maminky vracející se do zaměstnání.


SOCIÁLNÍ OBLAST

Společně s obcemi podpoříme výstavbu domů pro seniory, aby mohli dožít v místě, kde mají kořeny

 • vybudujeme domy se samostatnými byty pro seniory
 • podpoříme fungující projekty domácí ošetřovatelské péče
 • podpoříme organizace pracující s vícegenerační rodinou
 • zajistíme zkvalitnění nabídky slev Rodinných pasů a Senior pasů
 • zasadíme se o odstraňování bariér ve veřejném prostoru a budovách
 • podpoříme projekty domácí péče
 • prosadíme rozšiřování Chráněného bydlení.


ZDRAVOTNICTVÍ

Společně s ostatními kraji budeme hájit dostupnost sítě zdravotnických zařízení

 • podpoříme preventivní zdravotní péči v oblasti civilizačních a onkologických onemocnění
 • podpoříme činnost neziskových organizací ve zdravotnictví
 • podpoříme sítˇ krajských zdravotnických zařízení
 • podpoříme hospicovou péči a léčbu bolesti (paliativní medicínu).


CESTOVNÍ RUCH

Společně s obcemi a městy a živnostníky vytvoříme prostřednictvím Region pasů fungující síť rekreačního ubytování v soukromí

 • podpoříme cestovní ruch na Jižní Moravě propojením sítě dostupného ubytování v soukromí s cyklistikou a s krajem vína
 • podpoříme živnostníky a drobné podnikatele v rozvoji nabídky rekreačních pobytů v Jihomoravském kraji
 • zkvalitníme oficiální informační portál Jihomoravského kraje provázaný s obcemi a městy zaměřený na aktuální informace o všech akcích v kraji
 • využijeme Strukturální fondy na vybudování zábavních center pro rodiny s dětmi
 • podpoříme spolky a sdružení, která umožní rozvoj turismu a rekreace především na trasách cyklostezek.


KULTURA

Společně vytvoříme prostor pro trvalé pokračování v akcích, které budou navazovat na oslavy 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu

 • podpoříme tradiční spolky a sdružení zabývající se amatérskými kulturními aktivitami
 • budeme investovat do kulturního dědictví Jihomoravského kraje
 • podpoříme folklór jako přirozenou součást života v našem kraji.


DOPRAVA

Společně se sousedními kraji, sousedním Slovenskem a Rakouskem, podpoříme provázanost dopravního spojení pomocí rozšíření Integrovaného dopravního systému

 • podpoříme veřejnou dopravu v kombinaci s cyklistikou vybudováním dostupných sítí půjčoven kol
 • podpoříme při opravách silnic instalování váhových prahů pro kamiony, zamezujících přetěžování kamionové dopravy
 • zasadíme se o urychlení všech kroků, které umožní výstavbu rychlostních komunikací, obchvatů měst a obcí s respektováním práv vlastníků, ochrany obyvatel a přírody
 • udržíme statut mezinárodního letiště Brno a dáme krajskou podporu jeho rozvoji
 • budeme pokračovat ve výběrovém řízení na železniční dopravce až na 55% území Jihomoravského kraje.


ŠKOLSTVÍ

Společně nastavíme rovnováhu ve školství mezi všeobecným školstvím, odbornými školami a učňovskými obory

 • udržíme strukturu středního školství s vyváženou nabídkou učňovských oborů, středních odborných škol a přiměřených kapacit všeobecně vzdělávacích programů
 • budeme usilovat o dostupnou síť základních a středních škol i předškolních zařízení
 • prosadíme dokonalejší prostupnost vzdělávací soustavy mezi jednotlivými stupni zajišťovanou systémem vzdělávacích programů, od mateřských škol až po vyšší odborné školy
 • podpoříme legislativní zakotvení několikaměsíční řízené praxe pro každého žáka odborného vzdělávání v podnikové sféře
 • podpoříme vzdělávání pro seniory.


SPORT

Společně rozšíříme víceleté financování na sportovní střediska mládeže

 • podpoříme činnosti sportovních organizací v kraji cílenou grantovou politikou
 • budeme iniciovat vznik krajského všesportovního kolegia, se kterým budeme projednávat pravidla financování sportovního prostředí
 • podpoříme mládežnické organizace v kraji a to především těch, které se plně věnují aktivitám dětí a mládeže.


ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společně se zemědělci a drobnými živnostníky budeme bojovat o výhodnější zdanění a vyšší dotace pro strategické plodiny, které jsou zdrojem k výrobě potravin

 • podpoříme pěstitele regionálních potravin nejen na farmářských trzích
 • podpoříme vinaře větší propagací vinařských stezek a produkci tradičních moravských vín
 • podpoříme budování vodovodů a kanalizací v obcích
 • podpoříme projekty, které pomohou zadržet vodu v krajině
 • podpoříme obce pří přípravě projektů a žádostí o finanční podpory ze státních i evropských zdrojů.


BEZPEČNOST

Společně s městy a obcemi budeme prostřednictvím orgánu kraje HEJTMAN řešit všechna ohrožení

 • podpoříme dobrovolné jednoty Sborů dobrovolných hasičů v každoročním rozpočtu
 • budeme usilovat o zachování funkčnosti hasičů, policistů i vojáků v našem kraji
 • přednostně vybudujeme kruhové objezdy, křižovatky i mosty na místech častých dopravních nehod
 • podpoříme stavby protipovodňové ochrany.

 

modry-gradient.jpg